...

Η ΕContent Systems υλοποίησε την επιστημονική ιστοσελίδα παρακολούθησης ραδιενέργειας στα οικοσυστήματα των ωκεανών RAMONES, πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Horizon 2020.

Η RAMONES προσφέρει ένα ριζικό όραμα λύσεων αιχμής που υποστηρίζονται από την επιστήμη τόσο σε πλατφόρμες οργάνων όσο και σε πλατφόρμες ρομποτικής ανίχνευσης προς μια σταδιακή αλλαγή στην Παρακολούθηση Ραδιενέργειας στα Ωκεάνια Οικοσυστήματα. Στοχεύει να αποδείξει ότι ο καινοτόμος συνδυασμός και η πρόοδος των πρόσφατων εξελίξεων στα αισθητήρια υλικά, τα αυτόνομα ρομποτικά συστήματα χαμηλής ισχύος και οι θεωρίες μοντελοποίησης διεργασιών, έχουν τη δυνατότητα να ξεπεράσουν τους τρέχοντες περιορισμούς και να ανοίξουν το παράθυρο σε μετρήσεις υποβρύχιας ραδιενέργειας υψηλής χρονικής και χωρικής ανάλυσης επιτόπου και σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, θέτοντας νέα πρότυπα αλλαγής στην περιβαλλοντική παρακολούθηση βαθέων υδάτων.

Η RAMONES θα σχεδιάσει, θα αναπτύξει και θα επικυρώσει μια νέα γενιά οργάνων ανίχνευσης ακτινοβολίας, παρέχοντας υψηλή απόδοση και λεπτή ανάλυση για την εκτέλεση φασματοσκοπικών μελετών στο θαλάσσιο περιβάλλον. Αισθητήρες και μέθοδοι τελευταίας τεχνολογίας θα αναπτυχθούν και θα συνδυαστούν για να δημιουργηθεί μια νέα, επί του παρόντος ανύπαρκτη, παραγωγή υποβρύχιων οργάνων χαμηλής ισχύος και γρήγορης ενσωμάτωσης για μετρήσεις ακτινοβολίας σε ακραίες ωκεάνιες τοποθεσίες.

Δείτε σχετικό link εδώ:

https://ramones-project.eu/

Αρχική της επιστημονικής ιστοσελίδας RAMONES
Κατηγορία: Events της επιστημονικής ιστοσελίδας RAMONES
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.