...

Η EContent Systems έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της επιστημονικής ιστοσελίδας του προγράμματος CLAIM (Cleaning marine Litter by developing and Applying Innovative Methods), η οποία διατίθεται στη διεύθυνση https://www.claim-h2020project.eu/. Το πρόγραμμα CLAIM είναι μια κορυφαία πρωτοβουλία που χρηματοδοτήθηκε πρόσφατα από το EU-HORIZON 2020 και αποσκοπεί στον περιορισμό της ρύπανσης στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Στόχος του προγράμματος CLAIM είναι να αναπτύξει και να εφαρμόσει καινοτόμες τεχνολογίες και μεθόδους καθαρισμού που θα συμβάλουν σημαντικά στη μείωση της ρύπανσης στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Μέσω της επιστημονικής ιστοσελίδας, το CLAIM παρέχει πλούσιο επιστημονικό περιεχόμενο και πληροφορίες σχετικά με τους στόχους, τις μεθόδους και τα επιτεύγματά του.

Η ιστοσελίδα αυτή αποτελείται από διάφορες ενότητες που καλύπτουν το εύρος των ερευνητικών δραστηριοτήτων του προγράμματος CLAIM. Εκεί, επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν για την τελευταία εξέλιξη στον τομέα της καθαριότητας των θαλάσσιων περιβαλλόντων, να εξερευνήσουν την τεχνολογία που χρησιμοποιείται, και να εντρυφήσουν στον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει το CLAIM στη διατήρηση των θαλασσίων οικοσυστημάτων.

Με τη συνεισφορά μας, η ιστοσελίδα του CLAIM παρέχει στην παγκόσμια κοινότητα επιστημονικής έρευνας, τους ενδιαφερόμενους φορείς και το ευρύ κοινό έναν εύκολα προσβάσιμο και κατατοπιστικό πόρο για την αντιμετώπιση του σημαντικού προβλήματος της θαλάσσιας ρύπανσης.

Αρχική επιστημονικής ιστοσελίδας του προγράμματος CLAIM

Κατηγορία: Work Packages επιστημονικής ιστοσελίδας του προγράμματος CLAIM
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.