...

Η ΕContent Systems δημιουργησε την σελίδα για το τεχνικό γραφείο ηλεκτρομηχανολογικών μελετών του κου Παντελάκη Δημήτρη.

Οι δραστηριότητες που έχει αναπτύξει το γραφείο αφορούν κυρίως την εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, την επίβλεψη αυτών και την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και ενεργειακών συστημάτων, στον Δημόσιο και στον Ιδιωτικό Φορέα.

Η πολυετής δραστηριοποίηση του γραφείου σε μεγάλη ποικιλία αξιόλογων και διακεκριμένων έργων, του έδωσε την δυνατότητα, να αποκομίσει σημαντική εμπειρία, ώστε να θεωρείται μεταξύ των εξειδικευμένων γραφείων μελετών που ασχολούνται με παρόμοιας φύσης θέματα, ως κατωτέρω :

 • ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
 • ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
 • ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
 • ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ :
  • ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
  • ΚΤΙΡΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ – ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ
  • ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΝΑΟΙ
  • ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
  • ΚΤΙΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
  • ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Αρχική σελίδα για το τεχνικό γραφείο ηλεκτρομηχανολογικών μελετών Mechact

Δείτε σχετικό link εδώ:

https://mechact.gr/

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.