...

Η ομάδα της Econtent Systems με χαρά αναφέρει ότι ανέλαβε την ανακατασκευή του site της TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ, μέλος του Ομίλου FOURLIS, Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητα.

Η TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στον τομέα των επενδύσεων σε ακίνητα, με χαρτοφυλάκιο ακινήτων αξίας 185 εκατ. ευρώ και είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα στην Ελλάδα. Στρατηγική της Εταιρείας είναι ο εμπλουτισμός του χαρτοφυλακίου της μέσω της εξειδίκευσης και της εστίασης σε επενδύσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη πάρκων λιανικής και νέας γενιάς Logistics Centres.

TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ, προσαρμόζοντας ταχέως στη νέα πραγματικότητα της παγκόσμιας οικονομίας, θα προχωρήσει στην υλοποίηση πρωτοβουλιών εξοικονόμησης ενέργειας και θα αναβαθμίσει όλα τα ακίνητά της σύμφωνα με τα Κριτήρια ESG, ακολουθώντας τις πιο πρόσφατες αρχές βιωσιμότητας και πρότυπα κυκλικής οικονομίας.

Δείτε σχετικό link εδώ:

http://tradeestates.econtentsys.gr/

Αρχική ιστοσελίδα της εταιρίας TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ
Κατηγορία: Χαρτοφυλάκιο, Εμπορικά Πάρκα της ιστοσελίδα της εταιρίας TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.